Menu

Vyhláška 50/78 Sb. - pro paragrafy 5 a výše

Studijní materiály pro § 5, § 6, § 7, § 8 a § 10 - pro pracovníky v elektrotechnice

Dostupné varianty

Vyberte variantu

Doprava tištěných verzí od 100 Kč.

Popis

Elektrická zařízení (dále jen EZ) jsou řazena mezi vyhrazená technická zařízení ve smyslu zákona č. 174/1968 S., o státním odborném dozoru, v platném znění. V praxi to znamená, že veškeré činnosti by na těchto zařízeních měly vykonávat jen osoby odborně způsobilé. Odborná způsobilost v elektrotechnice je obsahem vyhlášky č. 50/1978 Sb., která stanovuje mimo řady obecných ustanovení o postup a rozsah požadovaných znalostí k získání odborné způsobilosti potřebného stupně. Zde je třeba připomenout z hlediska odborné způsobilosti, že při činnosti na EZ má každý svá práva, ale i povinnosti vyplývající z platné legislativy.

Hlavním účelem této příručky je napomáhat k:

 • přípravám na zkoušky odborné způsobilosti ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb.
 • udržení odborné úrovně elektrotechniků
 • zvýšení celkového právního vědomí pracovníků v elektrotechnice.

Neznamená to, že by předkládané texty byly určeny jen pro elektrotechniky. S odkazem na požadavky norem v oblasti obsluhy a práce na EZ mohou být užitečné pro vedoucí zaměstnance obecně a rovněž pro osoby odpovědné za EZ. Příručka je zaměřena na požadavky pro elektrické rozvody nízkého napětí (dále jen nn) spadajících převážně pod působnost stavebního zákona (zákon 183/2006 Sb. v platném znění) a na tento zákon navazující vyhlášky o technických požadavcích na stavby, vyhláška 268/2009 Sb., též v platném znění. V textu jsou uvedeny základní poznatky elektrotechniky a požadavky na bezpečný provoz elektrických instalací, jak je uvádějí technické normy. Jde o ustanovení, která by měl ovládat kvalifikovaný elektrotechnik pro výkon činnosti.  Z norem ČSN byly vybrány základní údaje zajišťující bezpečný provoz EZ a dále opatření k zabránění vzniku nebezpečných rizikových situací. Nejedná se jen o obecně známé riziko úrazu elektrickým proudem a nebezpečí pro osoby a zvířata, ale rovněž o ohrožení majetku a okolí provozovaných zařízení. Aktualizované vydání z ledna 2021 je doplněno o nejnovější informace věnované proudovým chráničům (zj. v návaznosti na novou ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. a ostatní důležité normy), dále přibyla kapitola věnovaná zdravovědě a postupům při úrazu elektrickým proudem, došlo také o doplnění informací, které přináší ČSN 33 2000-6 ed. 2 po ZMĚNĚ Z2 (z března 2020) a související TNI.

OBSAH

 • Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních
 • Hlavní zásady - Elektrické instalace nízkého napětí
 • Základní ochranná opatření k zajištění bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem
 • Vnější vlivy, uspořádání vedení, označování a značení vodičů
 • Uzemnění a ochranné vodiče
 • Základní požadavky na vnitřní elektrické rozvody
 • Poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem
 • Proudové chrániče - přehled a použití

Formát A5, 180 stran

Školení s podobnou tématikou

Do košíku jsme přidali

Elektroinstalace jednoduše a rychle – praktické informace

Termín a místo
Varianta
Rozšíření
Počet osob
1 300 Kč

Právě probíhá údržba

Omlouváme se, ale právě probíhá údržba stránky. Obvykle údržba netrvá déle jak 5 minut. Po dokončení údržby toto okno automaticky zmízí a můžete pokračovat.