Studijní materiály k přezkoušení dle NV č. 194/2022 Sb. pro §6 a §7

Popis

Příručka obsahuje informace z legislativy a norem se zapracovanými změnami a dodatky k datu 1.7.2022 a výběr technických informací.

Hlavním účelem této příručky je příprava na zkoušky odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice dle NV 194/2022 Sb. Rovněž může být použita k osvěžení znalostí a tím k udržení odborné úrovně a zvýšení celkového právního vědomí pracovníků v elektrotechnice.

Určena je nejen elektrotechnikům na různé úrovni práce, ale svým obsahem bude prospěšná také vedoucím pracovníkům a osobám odpovědným za elektrická zařízení.

Elektrická zařízení jsou řazena mezi vyhrazená technická zařízení ve smyslu zákona 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení (dále jen zákon o VTZ). Dle §3 NV 194/2022 Sb. mohou činnosti na elektrickém zařízení provádět pouze osoby odborně způsobilé a přezkoušené dle §6 a §7 NV 194/2022 Sb. nebo poučené dle §4 NV 194/2022 Sb.

Tato příručka je převážně zaměřena na výběr požadavků pro elektrické rozvody nízkého napětí (dále jen nn) ve stavbách, spadající převážně pod působnost stavebního zákona (zákon 183/2006 Sb. v platném znění) a na tento zákon navazující vyhlášku 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Současně zde najdete také odkazy na některé právní předpisy a požadavky norem v oblasti obsluhy a práce na elektrických zařízeních. V příručce nejsou podrobně řešeny požadavky na provádění revizí.

OBSAH

 • Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních
 • Hlavní zásady - Elektrické instalace nízkého napětí
 • Základní ochranná opatření k zajištění bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem
 • Vnější vlivy, uspořádání vedení, označování a značení vodičů
 • Uzemnění a ochranné vodiče
 • Základní požadavky na vnitřní elektrické rozvody
 • Poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem
 • Proudové chrániče - přehled a použití
 • Zkušební testy podle NV č. 194/2022 Sb. – první pomoc při úrazu el. proudem
 • Zkušební testy podle NV č. 194/2022 Sb. – legislativa
 • Zkušební testy podle NV č. 194/2022 Sb. – ochrana před úrazem el. proudem
 • Zkušební testy podle NV č. 194/2022 Sb. – instalace
 • Zkušební testy podle NV č. 194/2022 Sb. – ochrana před bleskem

Formát A5, 287 stran

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.