Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti LPE s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup zboží a služeb v internetovém obchodě provozovaném společností LPE s.r.o. se sídlem Nad Přehradou 1372/2, PSČ: 635 00 Brno, IČO: 25547461,        DIČ: CZ25547461, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 32327, zastoupenou jednatelkou Lenkou Parýzkovou, (dále jen „prodávající nebo školitel“) na internetové adrese www.lpe.cz (dále jen „internetový obchod prodávajícího“). Prodávající je plátcem DPH.

2. Kupujícími nebo účastníky na školení jsou právnické a fyzické podnikající i nepodnikající osoby, které si v internetovém obchodě prodávajícího koupí na základě kupní smlouvy zboží nebo služby od prodávajícího. Kupující vyslovuje souhlas s těmito VOP odesláním objednávky na zboží nebo služby.

3. Aktuálně platné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce prodávajícího lpelektro.cz/vseobecne-obchodni-podminky.

II. Kupní smlouva

1. Kupní smlouvou se rozumí smlouva o koupi zboží nebo služeb uzavřená v souladu s občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., a dále jen „NOZ“) mezi prodávajícím a kupujícím v internetovém obchodě prodávajícího. Tyto všeobecné obchodní podmínky (ve znění platném k okamžiku odeslání objednávky) jsou nedělitelnou součástí každé kupní smlouvy.

2. K uzavření smlouvy dochází akceptací objednávky ze strany prodávajícího formou potvrzujícího emailu na adresu kupujícího.

3. K řádnému splnění smlouvy ze strany prodávajícího dochází okamžikem předání a převzetí zboží kupujícím nebo jeho dopravcem nebo podpisem účastníka prezenční listiny na školení. Vlastnické právo k dodanému zboží přejde na kupujícího až uhrazením celé dohodnuté ceny.

III. Objednávka zboží a služeb

1. Kupující je oprávněn si nabízené zboží objednat v záložce „Publikace“ a nebo „Seznam akcí“, a to prostřednictvím  internetu na webových stránkách prodávajícího.

2. Kliknutím na ikonku „nákupního košíku“ u vybrané položky se otevře objednávka. Dalším výběrem v dolní části formuláře (pokračovat v nakupování) lze analogicky pokračovat v nákupu, nebo přejít k pokladně (dokončit objednávku) či objednávku smazat nebo aktualizovat. Po kliknutí na „Dokončit objednávku“ kupující vyplní objednací formulář, kde zadá fakturační údaje. Postupně překontroluje zadané údaje a dodací adresu, může zde uplatnit případný benefit nebo slevový kód pro případné slevy, zvolí způsob dopravy a platby a po potvrzení objednávky je její finální verze zaslána zpět na kontaktní e-mail, který přijde několik minut po jejím přijetí. Objednávka je závazná. Zde uvedené číslo objednávky slouží pro jakoukoli komunikaci ohledně příslušné objednávky.

IV. Cena zboží a platba

1. Cena za zboží či služby poskytnuté prodávajícím na základě objednávky kupujícího je stanovena ve výši dle aktuálně platného ceníku prodávajícího uvedeného na webových stránkách prodávajícího.

2. Ceny zboží či služeb na webu jsou konečné a jsou uvedeny včetně DPH. Kupující obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání.

3. Při volbě způsobu „vyzvednutí a platba v hotovosti v sídle společnosti“ – Brno, Nad Přehradou 2, je třeba si pro vyzvednutí literatury domluvit termín na tel. čísle 775 933 894.

4. Při volbě způsobu „dopravy Českou poštou“ je u objednávek na dobírku účtován expediční poplatek 200,- Kč a pro platbu převodem je účtován expediční poplatek 100,- Kč.

5. Do zahraničí při volbě způsobu „dopravy Českou poštou“ je u objednávek účtován expediční poplatek 350,- Kč.

6. Při volbě platby dobírkou platí kupující zboží při obdržení zásilky, jejíž součástí je faktura.

7. Při volbě platby bankovním převodem je kupujícímu zaslán email s podklady k platbě (shrnutí objednávky) a originál faktury a zboží je zasláno nebo vydáno (dle dispozic objednávky) po uhrazení objednávky.

8. Prodávající účtuje expediční příplatek (cena viz výše) a bude připočten k ceně zboží. Při osobním odběru platí kupující hotově nebo (po předchozí domluvě) předloží potvrzení o úhradě převodem.

9. Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího jeho zaplacením, při platbě převodem připsáním kupní ceny na účet prodávajícího.

10. V případě prodlení kupujícího s úhradou splatné pohledávky vyúčtovanou kupujícímu v souladu se smlouvou a vystavenou fakturou, bude kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

V. Dodávka zboží, způsob dodání

1. Objednávky na dobírku prodávající odesílá nejpozději do 5 pracovních dnů.

2. Objednávky hrazené převodem jsou odesílány nejpozději do 5 pracovních dnů od uhrazení kupní ceny kupujícím.

3. Lhůta dodání zásilky poštovní přepravou je do 2-3 pracovních dnů od odeslání.

4. Pokud pošta nezastihne adresáta na dodací adrese, obdrží adresát od České pošty výzvu k vyzvednutí zásilky - více viz pravidla České pošty. (Lhůta pro vyzvednutí zboží je 15 dnů od obdržení výzvy k vyzvednutí. Poté je balík vrácen zpět odesílateli).

5. Při osobním odběru (Brno je z provozních důvodů doporučeno se předem telefonicky ohlásit). Při vyzvednutí zboží musí kupující nahlásit číslo objednávky. Adresa: Brno, Nad Přehradou 2. Platba je možná pouze v hotovosti

VI. Práva a odpovědnosti za vady a záruky za jakost

1. Prodávající poskytuje na veškeré zboží záruční dobu v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zboží kupujícím podle faktury nebo příjmového pokladního dokladu.

2. Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady je kupující povinen doručit prodávajícímu reklamaci nejpozději do 7 dnů (sedmi dnů) od předání a převzetí zboží, a to buď písemně (poštou, kurýrem), e-mailem, k rukám prodávajícího.

VII. Reklamace

1. Sdělení o reklamaci musí obsahovat:

 • Označení kupujícího.
 • Název a objednávkové číslo reklamačního zboží.
 • Množství vadného /chybějícího zboží.
 • Popis vady nebo způsobu, kterým se vada projevuje.
 • Uvedení osoby oprávněné jednat v této věci za kupujícího.
 • Datum převzetí reklamovaného zboží a číslo příslušného dokladu.
 • U písemné reklamace datum a podpis kupujícího.

2. Reklamaci, kterou prodávající uzná jako oprávněnou, vyřídí v nejbližším možném termínu, nejpozději do 30 pracovních dnů od řádného uplatnění reklamace. Prodávající neuzná reklamaci, která nebyla kupujícím uplatněna včas.

3. Prodávající není odpovědný za následující vady zboží:

 • Vady obalu zboží, které nebyly uplatněny při předání a převzetí zboží.
 • Vady způsobené mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího nebo třetí osobou.
 • Nečistoty u zboží označeného nálepkami s cenami jiných osob.
 • Vady vzniklé chybnou manipulací, skladováním kupujícího.

VIII. Záruka vrácení peněz

V případě, že dojde k situaci, že si účastník zakoupil školení a toto se z organizačních důvodů neuskuteční, může si v rámci pololetí, kdy se mělo školení konat, zvolit jednu ze tří variant, a to náhradní termín stejného školení nebo výběr z dalších možných školení za stejnou nebo vyšší cenu jako zrušené školení, kdy je však nutné rozdíl v ceně doplatit či vrácení peněz za zrušené školení.

IX.  My jako zpracovatelé OÚ

V právních vztazích, ve kterých vystupujeme jako zpracovatelé osobních údajů, poskytujeme záruky ochrany osobních údajů v takovém standardu, který je v souladu s aktuálně platnými evropskými i tuzemskými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Garantujeme, že ve vztazích, ve kterých vystupujeme jako zpracovatelé osobních údajů, poskytujeme správcům osobních údajů zejména následující záruky:

 1. dozvíme-li se o porušení nebo hrozícím porušení zabezpečení osobních údajů, náhodném nebo protiprávním zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněném poskytnutí či zpřístupnění zpracovávaných osobních údajů, neprodleně, nejpozději však do 24 (dvaceti čtyř) hodin, Vás písemně informujeme a co nejlépe popíšeme vzniklé či hrozící bezpečnostní riziko, přičemž Vám sdělíme vhodná opatření pro zabránění nebo minimalizaci porušení zabezpečení a přijmeme veškerá potřebná opatření pro minimalizaci škody;
 2. osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru;
 3. osobní údaje budeme zpracovávat pouze v souladu se smlouvou nebo na základě jiných Vašich doložených pokynů;
 4. budeme Vám jakožto správcům osobních údajů nápomocni prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů a ohlašování porušení tohoto zabezpečení;
 5. pokud to bude možné, zajistíme Vám prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření součinnost pro splnění Vaši povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů a v případě přijetí jakékoliv žádosti třetí osoby týkající se zpracování osobních údajů, zejména žádosti subjektů údajů, týkajících se výkonu jejich práv, Vás neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od obdržení takové žádosti, informujeme;
 6. poskytneme Vám na žádost veškerou součinnost nutnou k prokázání, že jsou osobní údaje dostatečně organizačně a technicky zabezpečeny;
 7. zajistíme, aby byly veškeré osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázány k mlčenlivosti ohledně zpracovávaných osobních údajů;
 8. budeme vést záznamy o všech kategoriích činností zpracování;
 9. přijmeme a zavazujeme se dodržovat veškerá vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající relevantnímu riziku;
 10. po ukončení zpracování osobních údajů v souladu s Vašim rozhodnutím všechny osobní údaje do 14 (čtrnácti) dnů buď vymažeme, anebo Vám je vrátíme. Vrácení zpracovávaných osobních údajů proběhne přes zaheslovanou e-mailovou zprávu, přičemž heslo nutné k otevření e-mailové zprávy bude zasláno SMS zprávou na telefonní číslo upřesněné při ukončení zpracování osobních údajů;
 11. v souvislosti s dodržováním smlouvy, zejména povinností pro zpracování osobních údajů z ní vyplývajících, Vám či Vámi pověřené osobě umožníme kontroly (včetně inspekcí či auditů) podle pravidel stanovených níže.

V případě vyřizování jakékoliv žádosti či poskytování součinnosti dle bodů d) a e) jsme oprávněni Vám vyúčtovat účelně vynaložené náklady spojené s vyřizováním dané záležitosti. Tyto náklady Vám vyúčtujeme do 30 (třiceti) dnů od jejich vzniku na základě faktury, jejíž náležitosti budou odpovídat fakturaci námi běžně používané.

Audity dle čísla 11) výše se budou řídit následujícími pravidly:

 • Jakoukoliv žádost o kontrolu, inspekci či audit jste povinni zaslat výhradně na naši e-mailovou adresu objednavky@lpe.cz;
 • po obdržení žádosti o audit se s Vámi dopředu dohodneme na: (a) možném termínu provedení auditu, bezpečnostních opatřeních a způsobu zajištění dodržení závazků mlčenlivosti během auditu, a (b) předpokládaném začátku, rozsahu a době trvání auditu a bezpečnostních opatřeních a způsobu zajištění dodržení závazků mlčenlivosti během auditu;

 • v případě, že ve lhůtě 30 dní od doručení žádosti dle čl. VII. písm. b) Zásad nedojde k dohodě dle předchozího písmena, máte právo nám jednostranně oznámit určené datum provedení auditu, a to alespoň 2 měsíce před jeho započetím;

 • účelně vynaložené náklady spojené s Vámi vyžádaným auditem jsme oprávněni Vám vyúčtovat, přičemž před započetím kontroly, auditu či inspekce Vám sdělíme jejich výši nebo způsob jejich výpočtu. Tyto náklady Vám vyúčtujeme do 30 (třiceti) dnů od jejich vzniku na základě faktury, jejíž náležitosti budou odpovídat fakturaci námi běžně používané;

 • vyhrazujeme si právo vznést písemné námitky proti jakémukoliv auditorovi, který byl Vámi pověřen, pokud není auditor podle našeho názoru dostatečně kvalifikován, není nezávislý, je vůči nám v soutěžním postavení nebo je jinak zjevně nevhodný. Na základě vznesené námitky máte povinnost pověřit jiného auditora, nebo provést audit sami.

X. Další práva a povinnosti stran

1. Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve Smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze Smlouvy.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy seminare@lpe.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

XI. Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

3. V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí nás neváhejte kontaktovat na níže uvedených kontaktech:

Tel.: 775 933 894

Email: seminare@lpe.cz

Aktuální kontaktní údaje prodávajícího rovněž naleznete na webové stránce prodávajícího – www.lpelektro.cz

4. Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího platí ode dne jejich vydání na oficiální internetové stránce www.lpelektro.cz do jejich zrušení nebo vydání nových podmínek s pozdějším datem a nabývají účinnosti druhým dnem po takovém zveřejnění. Novější znění všeobecných obchodních podmínek ruší podmínky vydané dříve. Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se posuzují vždy podle ustanovení VOP platných v době uzavření příslušné smlouvy.

5.  V případě odchylných písemných ujednání v dokumentech tvořících smlouvu platí před těmito VOP přednostně ujednání zvláštních podmínek uvedených ve smlouvě.

6. Veškeré změny a doplňky Smlouvy, která byla mezi stranami sjednána písemně, musí být učiněny také v písemné formě a musí být podepsány oprávněnými osobami prodejce a kupujícího.

7. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

8. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.

LPE s.r.o.

Nad Přehradou 1372/2, 635 00 Brno

Právě probíhá údržba

Omlouváme se, ale právě probíhá údržba stránky. Obvykle údržba netrvá déle jak 5 minut. Po dokončení údržby toto okno automaticky zmízí a můžete pokračovat.