Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup služeb v internetovém obchodě provozovaném společností LPE s.r.o. se sídlem Nad Přehradou 1372/2, PSČ: 635 00 Brno, IČO: 25547461, DIČ: CZ25547461, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 32327, jednající jednatelkou Lenkou Parýzkovou, (dále jen „poskytovatel“) na internetové adrese www.lpe.cz (dále jen „internetový obchod“). Poskytovatel je plátcem DPH.

2. Nákupem služeb se rozumí plnění ve formě odborných školení.

3. Aktuálně platné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce poskytovatele lpe.cz/vseobecne-obchodni-podminky.

II. Smlouva o poskytování služeb

1. Smlouvou o poskytování služeb se rozumí smlouva uzavřená v souladu s občanským zákoníkem (§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ“) mezi poskytovatelem a  objednavatelem v internetovém obchodě poskytovatele.

2. K uzavření smlouvy dochází akceptací objednávky ze strany poskytovatele formou potvrzujícího emailu na emailovou adresu uvedenou objednavatelem.

III. Cena služeb a platba

1. Cena za služby je stanovena částkou uvedenou u každé akce samostatně.

2. Ceny služeb jsou konečné a jsou uvedeny včetně DPH. Objednavatel obdrží služby za cenu platnou v okamžiku objednání.

3. V okamžiku potvrzení objednávky je objednavateli zaslán email s potvrzením objednávky a podklady k platbě. Originál daňového dokladu bude objednavateli zaslán emailem do 10-ti dnů od připsání platby na účet poskytovatele.

4. V případě prodlení objednavatele s úhradou splatné pohledávky vyúčtovanou objednavateli v souladu se smlouvou a vystavenou fakturou, bude objednavatel povinen uhradit poskytovateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

5. V případě mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události nebo překážky nezávislé na vůli poskytovatele, která nastane méně než 14 dní před ohlášeným datem konání školení je poskytovatel oprávněn školení bez náhrady zrušit.

IV. Odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele

1. Objednavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i bez uvedení důvodu. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a doručeno poskytovateli. Dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele, je poskytovatel oprávněn uplatnit následující smluvní pokutu podle § 2048 NOZ ve formě stornopoplatku takto:

Při zrušení objednaného školení objednavatelem 13 dní až 1 den před ohlášeným datem nebo v den konání školení bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny školení.

Poskytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení (storna) objednaného školení objednavatelem do 14 dnů před ohlášeným datem konání školení.

V.  Odpovědnost poskytovatele za zpracování osobních údajů

1. Poskytovatel je ve smyslu z. č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro vznik smluvního vztahu.

VI. Rozhodčí doložka

1. Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb., v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní, včetně sporů týkajících se jejího uzavření, platnosti, následků neplatnosti a ukončení, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení, a to před jediným rozhodcem JUDr. Liborem Nedorostem, Ph.D. se sídlem a sudištěm Hlavní 40, 624 00 Brno. Datová schránka rozhodce ID: wtighee a jeho elektronická adresa lnedorost@seznam.cz. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Poplatkovým řádem rozhodčího řízení, a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí doložky, která váže i právní nástupce smluvních stran.

Rozhodčí řízení je neveřejné. Účastníci se dohodli dle § 19 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení na tom, že k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů; v tom případě se rozhodčí řízení koná v sídle rozhodce. Pro doručování se ve smyslu ustanovení § 44 zákona o rozhodčím řízení použijí příslušná ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Pro případ, že pobyt účastníka není znám nebo se účastníkovi nepodařilo doručit písemnost, se smluvní strany dohodly, že rozhodce je oprávněn ustanovit opatrovníka pro doručování a v řízení tomuto účastníkovi v souladu s ust. § 29 o.s.ř. Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesením. Rozhodčí nález lze vydat i bez jeho odůvodnění, pokud se strany shodnou, že na jeho odůvodnění netrvají a bude konečný a pro strany závazný. V ostatním zde neuvedeném se rozhodčí řízení řídí vzorovým Jednacím řádem rozhodčího řízení a Poplatkovým řádem rozhodčího řízení, s nimiž se účastníci seznámili a na nichž se dohodli, že je beze změn akceptují. Není podstatné, zda se spor bude týkat všech, nebo jen některých účastníků této smlouvy.

VII. Další práva a povinnosti stran

1. Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve Smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze Smlouvy.

2. Poskytovatel není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy seminare@lpe.cz.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah založený smlouvou a poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

3. V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí nás neváhejte kontaktovat na níže uvedených kontaktech:

Tel.: 775 933 894 Email: seminare@lpe.cz

Aktuální kontaktní údaje poskytovatele rovněž naleznete na webové stránce www.lpe.cz

4. Všeobecné obchodní podmínky poskytovatele platí ode dne jejich vydání na oficiální internetové stránce www.lpe.cz do jejich zrušení nebo vydání nových podmínek s pozdějším datem a nabývají účinnosti druhým dnem po takovém zveřejnění. Novější znění všeobecných obchodních podmínek ruší podmínky vydané dříve. Právní vztahy mezi objednavatelem a poskytovatelem se posuzují vždy podle ustanovení VOP platných v době uzavření příslušné smlouvy.

5.  V případě odchylných písemných ujednání v dokumentech tvořících smlouvu platí před těmito VOP přednostně ujednání zvláštních podmínek uvedených ve smlouvě.

6. Veškeré změny a doplňky Smlouvy, která byla mezi stranami sjednána písemně, musí být učiněny také v písemné formě a musí být podepsány oprávněnými osobami poskytovatele a objednavatele.

7. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

8. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2020.

LPE s.r.o.

Nad Přehradou 1372/2, 635 00 Brno

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.